Drobečková navigace

Úvod > O knihovně > Knihovní řád

Knihovní řád

Poslání a činnost knihovny

Místní knihovna v Morávce je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12  zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona.

Čtenářem Místní knihovny v Morávce se může stát každý občan. Na základě vyplněné přihlášky obdrží občan čtenářský průkaz. Údaje na přihlášce se ověřují z občanského průkazu nebo povolení k pobytu. Děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Čtenářský průkaz je nepřenosný na jiného občana či knihovnu v jiném místě. Ztrátu průkazu musí čtenář ihned ohlásit v knihovně.

Čtenář svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že bude dodržovat ustanovení knihovního a výpůjčního řádu a pokyny pracovníka knihovny.

Výpůjční doba je čtyři týdny na všechny druhy knih, časopisů a jiných informačních dokumentů, které knihovna půjčuje nebo jejichž zapůjčení na žádost čtenáře může zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny. Knihovna může pro některé vypůjčené dokumenty stanovit i kratší výpůjční lhůtu.

Čtenář může požádat o prodloužení výpůjční lhůty, při druhé žádosti je však povinen zapůjčené dokumenty předložit.

Čtenář ručí za zapůjčené knihy, časopisy i informační dokumenty osobně, nesmí je půjčovat dalším osobám. Všechny zapůjčené dokumenty je povinen vrátit. V případě ztracené nebo poškozené knihy je čtenář povinen tuto knihu uhradit. Zjištěná poškození publikací je čtenář povinen ohlásit knihovně, jinak za ně odpovídá sám a bude po něm vyžadována náhrada vzniklé škody.

Čtenář je povinen v knihovně oznámit případné onemocnění nakažlivou chorobou a postarat se o dezinfekci zapůjčených publikací nebo uhradit náklady s tím spojené.

Čtenář může písemně nebo ústně vznášet stížnosti, podněty, připomínky a doporučení k otázkám týkajícím se provozu knihovny a jejich služeb. Hrubé nebo soustavné porušování výpůjčního řádu opravňuje pracovníka knihovny k odebrání čtenářského průkazu.